உயிர் அறிவியல் ஆய்வகங்கள் மற்றும் மையத்தின் உள்கட்டமைப்பு .


ஆய்வகங்கள் மற்றும் நிபுணத்துவம்: முக்கிய உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகள்:
திரும்பி போக